Ofrivilliga Spasmer

De som befinner sig utanför flödena.

"Nigerdelta NASA" by NASA - . Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.


Det är rimligt att anta
att många människor befinner sig utanför de sociala flöden som en stor del av vår befolkning idag använder för att granska sin omvärld med. För enkelhetens skull ska jag dela upp nätkulturens invånare i två läger: läsare och informatörer. Dessa roller skiftar och flyter in i varandra, men alla som någonsin skrivit något, eller läst, något på internet har besuttit dessa roller. På det stora hela finns dessa två roller som "sändare" och "mottagare" i samhällsdebatten.

I takt med att läsare även blivit informationsspridare så sätter det en viss vikt på att man som informatör öppet ska kunna förklara och fördjupa sina resonemang. Att förklara sig. Att tala om nätvana och nätetikett tror jag inte är helt främmande i sammanhanget. Det finns folk som uppenbarligen besitter mer vana och förstår den, ibland rätt otydliga, etiketten bättre än andra. Detta skapar ett skevt maktförhållande mellan vissa läsare och informatörer. En del människor besitter helt enkelt mer kunskap när det kommer till hur man ska orientera sig i nätmyllret. Hur man ska 'bete sig'.

Det kan finnas flera anledningar till detta. Den kanske mest intuitiva förklaringen är att det är en generationsfråga. Andra förklaringar kan ha att göra med själva förmågan att "läsa av" det som sägs. Det finns ett antal sociala normer som många tar för givet när de konverserar och diskuterar; man förstår vad som är brukligt att säga vid ett givet tillfälle och när det är brukligt att inte säga det. Det känns rimligt att anta att alla inte är lika bra på detta. Normerna kan också vara annorlunda än de som finns "away from keyboard".  

Ökad tillgänglighet i olika former är en lösning. Denna kan se ut på flera sätt men öppen diskussion och informationsspridning kan hjälpa människor, som av en eller annan anledning befinner sig utanför flödena, att doppa fötterna i strömmen. Av egen erfarenhet kan jag konstatera att många personer av olika anledningar har svårt att hänga med de kastvindarna som är så vanliga i samhällsdebatten. Detta lägger ett stort ansvar på de som verkar som opinionsbildare på olika forum. Oavsett om en skriver på en personlig blogg, twittrar eller skriver för en tidning så har man ett visst ansvar att göra sig förstådd. Det finns en över- och underordning som är värd att synliggöra här.

Jag tror att detta innebär att man får ta att folk ställer en del "dumma frågor" och att etiketten man själv är så van att bejaka inte tas för givet av alla; mer eller mindre vanskliga uttalanden och frågor ska bemötas med viss öppenhet. Den mediala och politiska klassen, vars roller ofta sammanstrålar med rollen som informatör/läsare, bör erkänna sitt relativa maktöverläge genom sina handlingar.